Logo FE RGBUdział w Projekcie realizowanym przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego pod nazwą "Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie EDM oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa"

Logo FE RGB

Doposażenie SPZOZ Międzychód w nowoczesny sprzęt medyczny w celu poprawy dostępności infrastruktury zdrowotnej poprzez inwestycję w wyposażenie obiektu ochrony zdrowia w nowoczesny sprzęt. Celem projektu jest także poprawa stanu zdrowia publicznego oraz ograniczenie społecznych nierówności w dostępie do usług medycznych wysokiej jakości.

Logo FE RGB 

"Doposażenie SPZOZ Międzychód w ambulans oraz sprzęt medyczny w celu niwelowania skutków wynikających z pandemii COVID-19 oraz zwiększania dostępności i kompleksowości udzielanych świadczeń zdrowotnych” w ramach osi priorytetowej 11 „INSTRUMENT REACT-EU EFRR"

Przebudowa i doposażenie SOR - widok sali

Przebudowa i doposażenie SOR w ramach POIiŚ 2014-2020

Wykonanie prac remontowo - budowlanych wraz z doposażeniem w sprzęt medyczny Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w SPZOZ w Międzychodzie w celu poprawy funkcjonowania systemu ratownictwa medycznego w powiecie międzychodzkim.