Szanowni Państwo,

Pacjent ma prawo do dostępu do dokumentacji medycznej dotyczącej jego stanu zdrowia oraz udzielonych mu świadczeń zdrowotnych.

 

Dokumentacja medyczna pacjentów Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Międzychodzie udostępniana jest na pisemny wniosek dostępny w:

 • Rejestracji do Poradni Specjalistycznych
 • Rejestracji do Podstawowej Opieki Zdrowotnej
 • Poradni Ginekologiczno- położniczej (Sieraków ul. Wroniecka 25).

 

Dokumentacja udostępniana jest pacjentowi, jego przedstawicielowi ustawowemu, bądź osobie upoważnionej przez pacjenta.

 

Po śmierci pacjenta dokumentacja medyczna jest udostępniana osobie upoważnionej przez pacjenta za życia lub osobie, która w chwili zgonu pacjenta była jego przedstawicielem ustawowym. Dokumentacja medyczna jest udostępniana także osobie bliskiej, chyba że udostępnieniu sprzeciwi się inna osoba bliska lub sprzeciwił się temu pacjent za życia.

 

Poniżej znajduje się elektroniczna wersja (do pobrania)

 

Po wypełnieniu i podpisaniu wniosku należy złożyć go w okienkach Rejestracji lub w Poradni Ginekologiczno-Położniczej (Sieraków ul. Wroniecka 25).

Udostępnienie dokumentacji medycznej następuje bez względnej zwłoki, licząc od daty złożenia wniosku, maksymalny czas na udostępnienie dokumentacji medycznej (jako „sprawy” nieskomplikowanej szczególnie) zgodnie z Art. 35 §3 k.p.a. powinno trwać nie dłużej niż miesiąc. Średni czas udostępnienia dokumentacji medycznej wynosi 7 dni.

 

Wnioskowaną dokumentację wydaje się od poniedziałku do piątku w godzinach pracy poszczególnych Rejestracji SPZOZ Międzychód od 12:00 do 18:00 za potwierdzeniem odbioru przez wnioskodawcę.

 

Dokumentacja medyczna jest udostępniana:

 • do wglądu z wyłączeniem medycznych czynności ratunkowych, w miejscu udzielania świadczeń zdrowotnych,
 • przez sporządzenie jej wyciągu, odpisu, kopii lub wydruku,
 • za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.

 

Za udostępnienie dokumentacji medycznej pobierana jest opłata w wysokości określonej w Ustawie z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta,

 • jedna strona wyciągu lub odpisu dokumentacji medycznej brutto 8,43 zł
 • jedna strona kopi lub wydruku dokumentacji medycznej brutto 0,28 zł

 

Opłat nie pobiera się w przypadku udostępniania dokumentacji medycznej pacjentowi albo jego przedstawicielowi ustawowemu po raz pierwszy w żądanym zakresie w sposób:

 • wyciągu,
 • kopii – skanu,
 • wydruku i odpisu.