1367666464 hire me Kierownik oddziału:
Sławomir Toboła
   
1367666464 hire me Lekarz dyżurny:
tel.: +48 668 276 636
   
1367666500 user 

Pielęgniarka Oddziałowa:
Beata Smoczyńska
tel.: +48 660 761 185

  

Liczba łóżek:  7

 

Szpitalny Oddział Ratunkowy dysponuje 7 łóżkami. Jest miejscem podejmowania i prowadzenia czynności polegających na wstępnej diagnostyce oraz podjęciu leczenia w zakresie niezbędnym dla stabilizacji i funkcji życiowych osób, które znajdują się w stania nagłego zagrożenia życia.

 

 

piktogram
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 27 czerwca 2019 roku w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego informuję, że:
Osoby znajdujące się w stanie nagłego zagrożenia życia w Szpitalnym Oddziale ratunkowym pobierają w automacie biletowym bilet z oznaczeniem indywidualnego numeru oraz czasu przybycia do oddziału. W przypadku osób przywiezionych do Oddziału SOR przez zespoły, jednostki lub podmioty bilet pobiera członek zespołu, jednostki lub podmiotu.
Osoby znajdujące się w stanie nagłego zagrożenia życia w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym są niezwłocznie poddawane segregacji medycznej i rejestrowane na stanowisku rejestracji medycznej. W wyniku przeprowadzonej segregacji medycznej osoba będąca w stanie nagłego zagrożenia życia jest przydzielona do jednej z pięciu „ kategorii pilności”:

 

 

OZNACZENIE KATEGORII KWALIFIKOWANIA PACJENTÓW W SZPITALNYM ODDZIALE RATUNKOWYM SPZOZ MIĘDZYCHÓD WEDŁUG SYSTEMU SEGREGACJI MEDYCZNEJ

 

 piktogram  CZERWONY - POMOC NATYCHMIASTOWA
 Kolorem tym oznaczane są osoby wymagające natychmiastowej stabilizacji podstawowych czynności życiowych, czyli w bezpośrednim stanie zagrożenia życia, w tym osoby z urazami wielonarządowymi.
   
piktogram POMARAŃCZOWY - POMOC BARDZO PILNA - czas oczekiwania do 10 minut
 Kolorem tym są oznaczone osoby z wysokim ryzykiem bezpośredniego zagrożenia życia, osoby niestabilne hemodynamicznie lub osoby z bardzo silnym bólem i towarzyszącymi objawami wegetatywnymi, temperaturą. Osoby z krwotokami zagrażającymi życiu, które nasilają się po mimo zastosowania opatrunku uciskowego. Osoby urazowe z zaburzeniami czucia i krążenia obwodowego.
   
 piktogram  ŻÓŁTY - POMOC PILNA - czas oczekiwania do 60 minut
 Kolorem tym są oznaczeni osoby, których stan wymaga rozszerzonej diagnostyki laboratoryjnej i obrazowej oraz stosowania złożonej farmakoterapii u osób stabilnych hemodynamicznie.
   
piktogram ZIELONY - POMOC ODROCZONA - czas oczekiwania do 120 minut
 Kolorem tym są oznaczone osoby, których stan wymaga podstawowej diagnostyki laboratoryjnej i obrazowej oraz zastosowania prostej terapii u osób stabilnych hemodynamicznie.
   
 piktogram   NIEBIESKI - WYCZEKUJACY - czas oczekiwania do 240 minut
 Kolorem tym są oznaczane osoby nie wymagające leczenia w ramach Szpitalnego Oddziału Ratunkowego
   

1.

Segregacja medyczna polega na zebraniu wywiadu i danych medycznych służących ocenie stanu zdrowia osoby będącej w stanie nagłego zagrożenia życia z wykorzystaniem „TOPSOR” / Karty segregacji medycznej SOR.

 
2.

Informacja o czasie oczekiwania na udzielenie świadczeń zdrowotnych osobie będącej w stanie nagłego zagrożenia życia jest podawana na wyświetlaczu zbiorczym umieszczonym w obszarze segregacji medycznej, rejestracji i przyjęć, ponadto pielęgniarka systemu, ratownik medyczny lub lekarz systemu informują osobę będącą w stanie nagłego zagrożenia życia lub osobę jej towarzyszącą o przydzielonej kategorii pilności oraz liczbie osób i maksymalnym przewidywanym czasie oczekiwania na pierwszy kontakt z lekarzem

 
3.Rejestracja polega na : dokonaniu wpisu w Wykazie Głównym Przyjęć i Wypisów, Wykazie Chorych Oddziału i założeniu Historii Choroby; 
4.

Osoby, którym przydzielono kategorie pilności o kolorze zielonym lub niebieskim mogą być kierowane przez przeprowadzającego segregację medyczną z SOR do miejsc udzielania świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej oraz nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej:

  • w dniach od poniedziałku do piątku od godz. 800 do 1800 do lekarza POZ zadeklarowanego przez pacjenta,
  • na dyżur Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej w dni powszednie od 1800 do 800 dnia następnego, natomiast soboty, niedziele i święta całodobowo;
 
5.

Lekarz SOR podejmuje decyzję o:

  • skierowaniu pacjenta na leczenie do oddziałów szpitala, maksymalnie w ciągu 240 minut od rozpoczęcia udzielania świadczenia zdrowotnego,
  • o odmowie przyjęcia do oddziału osoby niebędącej w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego, maksymalnie w ciągu 120 minut od rozpoczęcia udzielania świadczenia zdrowotnego.
 

 6.

Lekarz oddziału, do którego został skierowany pacjent z SOR, podejmuje decyzję o przyjęciu w oddział maksymalnie w ciągu 30 minut. 

 

Szpitalny Oddział Ratunkowy przygotowuje pacjenta do dalszego etapu leczenia w Oddziałach Szpitala lub w przypadku, gdy potrzeby leczenia specjalistycznego przekraczają możliwości Oddziału SOR i Oddziałów Szpitala przekazuje pacjenta do oddziału ratunkowego wyższego stopnia lub innego specjalistycznego szpitala na podstawie skierowania.

Profesjonalny personel i specjalistyczna aparatura medyczna pozwalają w przypadkach bezpośredniego zagrożenia życia na podtrzymanie i stabilizację czynności życiowych pacjenta.