Oświadczenie w sprawie dostępności

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Międzychodzie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Niniejsze oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.spzoz-miedzychod.com.pl.

 

Niniejsza strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodów wymienionych poniżej.

 • Część filmów nie posiada napisów dla osób głuchych i słabosłyszących.
 • Część infografik nie posiada opisów.
 • Nieliczne artykuły pozbawione są struktury nagłówkowej.

Niezgodności będą usuwane sukcesywnie.

 

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-14.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez pracownika SPZOZ Międzychód.

Oświadczenie zostało ostatnio poddane przeglądowi w dniu: 2023-10-18

 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Międzychodzie (w skrócie SPZOZ Międzychód):
Telefony:
Sekretariat: +48 95 748 27 11
Centrala szpitala: +48 95 748 20 11
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Adres korespondencyjny: ul. Szpitalna 10, 64-400 Międzychód

 

Data publikacji strony internetowej: 2018-05-31.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-10-16.


Mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści.

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

 • wysoki kontrast (trzy tryby),
 • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie,
 • możliwość poruszania się po serwisie za pomocą klawisza Tab,
 • możliwość korzystania ze standardowych skrótów klawiaturowych,
 • w serwisie włączony jest fokus, czyli oznaczenie aktywnego linka czy pola formularza,
 • stosuje się strukturę nagłówkową dokumentów,
 • stosuje się alternatywne opisy zdjęć i grafik.

 

Zmiana rozmiaru strony

Aby powiększyć tekst należy wybrać odpowiednią kombinację klawiszy:


Edge, Firefox, Chrome, Internet Explorer:

[CTRL] oraz [+] aby powiększyć widok
[CTRL] oraz [-] aby pomniejszyć widok


Opera:

[SHIFT] oraz [+] aby powiększyć widok
[-] aby pomniejszyć widok

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Uwagi o dostępności cyfrowej proszę kierować:
na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub
numer tel. +48 668 208 303

Link do strony Rzecznika Praw Obywatelskich

 

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

SPZOZ Międzychód powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, SPZOZ Międzychód niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, SPZOZ Międzychód może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy SPZOZ Międzychód odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę do SPZOZ Międzychód w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub elementu strony internetowej z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Międzychodzie; ul. Szpitalna 10, 64-400 Międzychód

 • wejście i wjazd na teren dziedzińca szpitala znajduje się przy ul. Daszyńskiego, narożnik z ulicą Szpitalną;
 • informacja na temat rozkładu pomieszczeń, oddziałów w budynku – informacja u portiera, opisy przy drzwiach wejściowych, opisy w windach;
 • dla potrzeb pacjentów udostępnione są maksymalnie cztery kondygnacje budynku - różna ilość kondygnacji w różnych segmentach budynku ze względu na różny okres powstawania poszczególnych segmentów budynku;
 • dostęp do każdej kondygnacji oprócz schodów jest przystosowany do poruszania się osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich, z dziedzińca na parter przy pomocy ramp najazdowych, z parteru na pozostałe kondygnacje przy pomocy wind;
 • na każdej kondygnacji budynku szpitalnego znajdują się oznakowane toalety przystosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych;
 • na terenie szpitala, przy Szpitalnym Oddziale Ratunkowym wydzielone są dwa miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.