ŚwiadczeniaZasady udzielania świadczeń opieki zdrowotnej osobom posiadającym szczególne uprawnienia. 

 

  

 

 


 

Kto ma prawo do świadczeń poza kolejnością:

 

 • Kobiety w ciąży
 • Osoby do 18 roku życia, u których stwierdzono ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu
 • Osoby z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności
 • Zasłużeni Honorowi Dawcy Krwi
 • Zasłużeni Dawcy Przeszczepu
 • Inwalidzi wojenni i wojskowi
 • Kombatanci oraz niektóre osoby represjonowane będące ofiarami represji wojennych i okresu powojennego, o których mowa w art. 1-4 ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego Dz. U. z 2002 r. Nr 42, poz. 371 z późn. zm.)
 • Uprawnieni żołnierze lub pracownicy oraz weterani poszkodowani w zakresie leczenia urazów i chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa

 

piktogramOsoby posiadające szczególne uprawnienia zobowiązane są do okazania się odpowiednim dokumentem potwierdzającym korzystanie ze świadczeń poza kolejnością.

 

 

 • W szczególności świadczenia ambulatoryjnej opieki specjalistycznej i świadczenia szpitalne powinny być udzielone tym osobom w dniu zgłoszenia.
 • Jeżeli udzielenie świadczenia w dniu zgłoszenia nie będzie możliwe, powinno ono zostać zrealizowane w innym terminie, poza kolejnością wynikającą z prowadzonej listy oczekujących.
 • W przypadku świadczeń ambulatoryjnej opieki zdrowotnej (AOS) świadczenie powinno zostać udzielone nie później niż w ciągu 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia.
 • Ustawodawca nie precyzuje, w jaki sposób powinien zostać zorganizowany system zapisów, ma on przebiegać sprawnie.
 • Konieczność udzielania świadczenia „w dniu zgłoszenia” w żadnym przypadku nie jest (poza stanem nagłym) uprawnieniem do całkowitego pominięcia harmonogramu przyjęć w danym dniu.
 • Zatem stwierdzenie „poza kolejnością” jest przyjęciem pacjenta w dniu zgłoszenia (poza listą oczekujących) i dopisanie go do harmonogramu przyjęć danego dnia.

 

 

 


Podstawa prawna :
· Art. 47c ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm)
· „Art. 47c.
1. Osoby, o których mowa w art. 43 ust. 1, inwalidzi wojenni i wojskowi oraz kombatanci mają prawo do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej oraz
2. z usług farmaceutycznych udzielanych w aptekach.
3. Korzystanie poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie świadczeń opieki zdrowotnej w szpitalach i świadczeń specjalistycznych w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej oznacza, że świadczeniodawca udziela tych świadczeń poza kolejnością przyjęć wynikającą z prowadzonej przez niego listy oczekujących, o której mowa w art. 20 ust. 2.
4. Świadczeniodawca udziela świadczeń opieki zdrowotnej, o których mowa w ust. 1 i 2, w dniu zgłoszenia.
5. W przypadku gdy udzielenie świadczenia nie jest możliwe w dniu zgłoszenia, świadczeniodawca wyznacza inny termin poza kolejnością przyjęć wynikającą z prowadzonej przez niego listy oczekujących. Świadczenie z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej nie może być udzielone w terminie późniejszym niż w ciągu 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia.
6. W miejscach rejestracji pacjentów do udzielania świadczeń opieki zdrowotnej,
w miejscach udzielania świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej oraz w aptekach, odpowiednio świadczeniodawca albo kierownik apteki uwidacznia pisemną informację o uprawnieniach określonych w ust. 1–4.
7. Przepisy ust. 2–4 stosuje się do świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych poza kolejnością na podstawie art. 24a–24c.”
· Ustawa z dnia 9 maja 2018 r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności (Dz.U. poz.932)